از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت پنجم: مرز و آفرینش زبان 

انسان به مدد این روند تفکیک و مرزبندی است که همه پدیده های مادی و معنوی را از هم جدا می کند و می تواند هر یک را بصورت مستقل ببیند و درباره شان حرف بزند. پس انسان، تفکیک کننده، مستقل کننده و نام دهنده به همه پدیده ها است. و شاید بشود گفت که انسان با قدرت جدا سازی است که انسان می شود و این جدائی از طریق اعمال و ایجاد و کشف مرز بین پدیده ها به دست می آید. فرض وجود مرز یا ایجاد مرز بین پدیده ها باعث می شود که ما چند خانواده واژگانی را به دست بیاوریم که بدون فرض وجود مرز هیچ کدام به وجود نمی آمدند.

یوتیوب