کنفرانس بلوچستان، کرامت انسانی، آزادی و عدالت برای همه

انجمن پژوهشگران ایران برگزار می کند (بخش اول)
نشست اول صبح (انگلیسی)

یوتیوب