چالش – قسمت یکصد و شصت و هشتم

موضوع برنامه: نقش خاندان پهلوی در ارتقای جایگاه زن ایرانی
میهمانان برنامه: آقایان بابک شکرابی و مرتضی اسماعیل پور

یوتیوب فایل صوتی