از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت یکم: مکانی برای سکولار دموکراسی

این نام گذاری جدید از «مکان»، با استفاده از واژه هائی همچون زادگاه و خانه و میهن و سرزمین تفاوتی ماهوی دارد. واژه هائی جز کشور که در این برنامه مطرح شدند واژه هائی بودند برای نامیدن مکان و رابطه انسان با آن که بر حول محور مالکیت آن مکان ساخته می شوند. اما واژه / مفهوم «کشور» دارای معنای قراردادی ویژه ای است که بحث در مورد آن و شرح تفاوت هایش با واژه مفهوم هائی که در برنامه کنونی به آن پرداختیم مجال گشاده تری میطلبد. کوشش ما در برنامه های آینده این خواهد بود که توضیح دهیم چرا واژه کشور هم همه واژه / مفهوم هائی که در این برنامه برشمردیم هم خانه است و هم با همه آنها تفاوت دارد، به طوری که میتوانیم آن را از مباحث جغرافیایی به مباحث سیاسی منتقل کنیم.

یوتیوب