چالش – قسمت یکصد و شصت و ششم

موضوع برنامه: دریافت فاند و کمک خارجی و تاثیر آن بر فعالین ایرانی
گفتگو میان آقایان امین شاهمرادی، بابک شکرابی و مرتضی اسماعیل پور

یوتیوب فایل صوتی