بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 13 آذر 1402

به میزبانی آقایان داریوش شهبازی، پروفسور حسن امین و جهانگیر کوثری