از هر دری سخنی – قسمت صد و هفتاد و شش

انجمن فرهنگ آزاد به مدیریت خانم ناهید انزلیچی میزبان سه میهمان که گزارش کامل آن را در این برنامه می بینید.

یوتیوب