چالش – قسمت یکصد و شصت و سوم

موضوع برنامه: اپوزیسیون و دیپلماسی با غرب و نقد و بررسی رسانه های فارسی زبان
میهمانان برنامه: آقایان افشین الیان و فرد پطروسیان

یوتیوب فایل صوتی