از هر دری سخنی – قسمت صد و هفتاد و چهار

نشست یاد ایده امید در لاهه
یادمان جان باختگان جنبش زن،زندگی،آزادی (نشست اول)

یوتیوب