از هر دری سخنی – قسمت صد و هفتاد و پنج

نشست یاد ایده امید در لاهه – بخش دوم
یادمان جان باختگان جنبش زن،زندگی،آزادی (نشست اول)

یوتیوب