برای یک زندگی معمولی – قسمت چهل و چهارم: شهادت در برابر کرامت

مفهوم مذهبی شهادت مستقیما در برابر مفهوم کرامت انسان قرار می گیرد و فداکاری آگاهانه برای پیشبرد مقصود را به معامله ای اغوا کننده تبدیل می سازد. کرامت انسانی موجب احترام، حفاظت و به رسمیت شناختن ارزش ذاتی هر فرد می شود، در حالی که شهادت طلبی مستلزم تمایل به فدا کردن جان است، آن هم اغلب به روش هایی که میتواند مضر یا خشونت آمیز باشد.
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان

یوتیوب