تفسیر خبر دوشنبه 18 شهریور

میهمانان امشب جمشید چالنگی در« تفسیر خبر»  آقای فرد صابری(فعال سیاسی -سوئد) و سیامک کیکاووسی( فعال حقوق بشر -انگلستان ) خواهند بود. در این برنامه  آخرین خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران  مورد تفسیر وبررسی قرار می گیرد.

یوتیوب