دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سوم

عنوان مبحث این هفته : چالش سنت و دموکراسی / مدرس: حسن شریعتمداری.
از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد ” باشید و برنامه را با دیگر دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود