با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و نهم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
تخلیه سفره های آب زیرزمینی ایران و تاکید بر دو شهر اصفهان و تهران
گفتگو با آقای دکتر سید آهنگ کوثر (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس)