چهارسو شنبه 24 آبان

” در برنامه‌ی این هفته یادی خواهیم کرد از کارلو کلودی خالق پینوکیو، و دیه گو ریورا نقاش متعهد مکزیکی. همچنین در عالم رقص و دنیای عروسکها پرسه خواهیم زد و در حوض شعر و موسیقی جانی تازه خواهیم کرد، همراه ما باشید که ما به این همراهی مسروریم. ”

دانلود