بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 3 مهر 1402

میهمانان برنامه: آقایان داریوش شهبازی، پروفسور حسن امین و جهانگیر کوثری