تفسیر خبر دوشنبه 3 مهر 1402

نیمه نخست: اقتصاد در هم شکسته ی ایران
میهمان: آقای حسن منصور
نیمه دوم: بازگشت آمریکا به خلیج فارس میهمان: آقای مرتضی انواری

دوشنبه ۳ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم