چالش – قسمت یکصد و پنجاه و هفتم

موضوع برنامه: جدل در اپوزیسیون، اتحاد یا گسستگی
میهمانان برنامه: آقایان مهدی فتاپور، بابک شکرابی و مرتضی اسماعیل پور

یوتیوب