چمتا شنبه 24 آبان – نیل دایموند

دیگر از اصحاب موسیقی مردمی و آرام است و شاعر بسیاری از ترانه های به یاد ماندنی؛ از جمله میوه های شیرین مهاجرت و از طایفه ی تاثیرگذارترین مردان موسیقی آمریکا؛ در این شماره ی چمتا باز هم سراغ موسیقی بی دغدغه ی آمریکا را گرفته ایم و همراه زندگی و هنر نیل دایموند شده ایم…

دانلود