از هر دری سخنی – قسمت صد و شصت و هشت

گفتگو با دکتر هوشنگ نهاوندی برای کتاب رضا شاه فرزند ایران – بخش اول

یوتیوب بخش اول