با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و هشتم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
بخش دوم گفتگو با آقای محمد حسن فیضی (دیپلمات پیشین افغانستان)