صفحه یک جمعه 23 آبان

تاثیر اوشین و یانگوم بر معماری ایران – چرا آمریکاییان در انتخابات مشارکت پایین داشتند – و صحنه خشم و نفرت جوانان ترکیه علیه دو شهروند آمریکایی.

یوتیوب