ایران بانو سه شنبه 21 شهریور 1402

بانو ژینوس نعمت محمودی – مدرس دانشگاه، بنیانگذار هواشناسی در ایران و تهیه کننده اطلس جغرافیایی

یوتیوب