با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و هفتم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
گفتگو با آقای محمد حسن فیضی (پژوهشگر حوزه آب) و سخنان آقای حسین رییسی درباره عدالت محیط زیستی