برای یک زندگی معمولی – قسمت سی و ششم: نقش سیاسی رضایت

اگرچه تلاش برای رسیدگی به نارضایتی اجتماعی و جلوگیری از خیزش ها اغلب شامل رسیدگی به مسائل اساسی مانند نابرابری، فقدان نمایندگی ، نابرابری های اقتصادی و نقض حقوق بشر می شود اما حکومت های ایدئولوژیک اغلب در انجام اینگونه اقدامات عاجزند چرا که خود آفریننده و منشاء آنها محسوب می شوند. #رضایت_اجتماعی #ایران #زن_زندگی_آزادی

یوتیوب