از هر دری سخنی – قسمت صد و شصت و هفت

در این برنامه دومین بخش از جشنواره دو روزه از اینسو و آنسو را ملاحظه میکنید که با هنرمندان ایرانی و کشورهای همسایه ایران انجام گرفت.

یوتیوب