با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و ششم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
برگزاری کنفرانس عدالت انتقالی (عدالت در دوران گذار، چالش ها و راهکارها)