چالش – قسمت یکصد و پنجاه و پنجم

موضوع برنامه: مرگ برجام در سکوت
میهمانان برنامه: آقایان احمد وخشیته (پژوهشگر و تحلیل گر سیاسی) و مرتضی اسماعیل پور (روزنامه نگار)

یوتیوب فایل صوتی