001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گلگشت یکشنبه 17 شهریور ماه

5252حسین حجازی در این برنامه با دکتر عباس میلانی گفتگوی مفصلی خواهند داشت در ارتباط با کتاب تازه ایشان “نگاهی به شاه”