گلگشت یکشنبه 17 شهریور ماه

5252حسین حجازی در این برنامه با دکتر عباس میلانی گفتگوی مفصلی خواهند داشت در ارتباط با کتاب تازه ایشان “نگاهی به شاه”