بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 6 شهریور 1402

میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، امیر صادقی، جهانگیر کوثری و خانم مریم دل افکن