با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و چهارم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
بحث درباره مشکلات پیچیده