با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و دوم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
گفتگو با آقای مهدی کتابچی (مشاور پروژه های آب در دولت ایالتی مریلند)