001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه جمعه 16 آبان

در این شماره از نگاه همراه با دکتر حسام نوذری نگاهی داریم به آب های معجزه گر در دنیا و تاثیرشان بر درمان انواع بیماری ها. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود