چمتا سه شنبه 30 مهر ماه – فیروز

تاجی ست بر سر عروس خاور میانه و نشانه ای دیگر از هویت زبان و فرهنگ مردمان آن دیار … در این برنامه ی چمتا همراه صدای افسانه ای “فیروز” به کوچه پس کوچه های چشم نواز بیروت سفر کرده ایم و همراه نغمه های آسمانی آن سرزمین شده ایم…”

دانلود