زیر آسمان پاریس شنبه 16 شهریور

زیر آسمان پاریس برنامه ای است از محمدرضا شاهید که در آن به بررسی اخبار و رویدادهای هفته از نگاه روزنامه نگاران و مطبوعات فرانسوی می پردازیم. با ما همراه باشید .