برای یک زندگی معمولی – قسمت بیست و دوم: کار و اشتغال

اشتغال، یا شغل داشتن، وابسته به عوامل متعددی است که ماهیت آنها در یک زندگی معمولی با ماهیت شان در یک جامعه غیرمعمولی (یا ایدئولوژی زده) فرق می کند و در نتیجه مسئلهء اشتغال و ماهیت عوامل زیربنائی آن نیر می توانند بعنوان سنجه ای در راستای تشخیص چگونگی جوامع از لحاظ ایدئولوژی زدگی بکار گرفته شوند.

یوتیوب