بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 15 خرداد 1402

میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، مصطفی بادکوبه ای، داریوش شهبازی و جهانگیر کوثری