ایران مدرنیته – شنبه 13 خرداد 1402 – قسمت دویست و نود

برنامه 290 به میزبانی محمد حسین صدیق یزدچی: دموکراسی یونیورسل جهانی ست.

یوتیوب