بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 8 خرداد 1402

میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، فرشاد فرهادی، نیما طریقی و جهانگیر کوثری