از هر دری سخنی – قسمت صد و شصت و دو

سخنرانی آقای جلال ایجادی (جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه) در انجمن فرهنگ آزاد با عنوان دین در جامعه کنونی ایران و لائیسیته در آینده

یوتیوب