آینه مشاهیر سه شنبه 2 خرداد 1402

جان لوگی برد – مهندس بریتانیایی و مخترع تلویزیون