برای یک زندگی معمولی – قسمت بیستم: مشکلات بهداشت و درمان

نکته جالب در این ویدئو آن است که بجای پرداختن مفصل به مشکلاتی که در مورد بهداشت و درمان هموطنان ما را گرفتار کرده است، نشان می دهد که در یک جامعهء ساخته شده بر اساس مفاهیم و اصول پذیرفتهء بین المللی در مورد امر بهداشت و درمان چه اقداماتی می کند. درک این مطلب تضاد وضع کنونی کشورمان را با استانداردهای جهانی به خوبی نشان می دهد.

#جانم_فدای_ایران #من_وکالت_میدهم #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا سراسری #ایران#تهران#اروپا#مهسا_امینی#انقلاب_ملی #پارتی_بازی #دموکراسی #سکولاریسم #زن_زندگی_آزادی #حقوق_بشر

یوتیوب