دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم

موضوع برنامه: اثرات مواد مخدر شیشه بر روان معتاد
دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است از تلویزیون ایران فردا به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است.

یوتیوب