از هر دری سخنی – قسمت صد و شصت و یک

سخنرانی فرهاد خسروخاور در انجمن فرهنگی وال دو مارن با میزبانی سعید پیوندی

یوتیوب