با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و چهل و چهارم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
میهمان: آقای علی ناظمی (دانشگاه کنکوردیا)