با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و چهل و سوم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)