با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و چهل و دوم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
میهمان: آقای کاوه مدنی (مدیر اندیشکده آب سازمان ملل)