چمتا شنبه 26 مهر

” ششمین فصل چمتا هم آخر گرفت و روزگار شیرین همراهی ما از هجده ماه هم فراتر رفت؛ در فصل ششم برنامه از میانه های تابستان تا آخر مهر ماه با هم بودیم و طبق روال مرسوم چمتا از دوازده خواننده ی بزرگ دنیا گفتیم که با ترانه ها و موسیقی چونان چون نوش داروشون؛ کشیدن بار تن رو برای آدم های زمین ممکن کردن؛ مردان و زنانی که مثال گنجشگکان باغ، بی پناه ترین بودند اما با آوازشون اندکی از بار غم ایام کم کردند…”

دانلود