از هر دری سخنی – قسمت صد و شصت

شعر خوانی کاظم شهریاری که اشعارش توسط انتشارات علوی نیا در کتابی منتشر شد.

یوتیوب