نامها و یادها بخش ششم – مسعود بهنود

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش ششم گفتگو با آقای مسعود بهنود خواهیم بود. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب